Kadry i płace

Jesteś tutaj:

Obsługa płacowa firmy jest elementem naszym zdaniem nierozerwalnie związanym z prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Bezpośrednie powiązanie płac firmy z księgą rachunkową poprzez np. rozliczenia z pracownikami, rozliczenie z ZUS, właściwe rozliczanie kosztów wynagrodzeń sprawia, iż w zasadzie nie podejmujemy się prowadzenia ksiąg rachunkowych bez prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej.

Zakres świadczonych usług w ramach umowy:

1. Bieżąca kontrola przyjętych założeń w zakresie systemu kadrowego firmy, regulaminów pracy, wynagradzania, funduszu świadczeń socjalnych, innych regulaminów wewnętrznych.

2. Poprzez obsługę płacową rozumiemy:

sporządzanie list płac
sporządzanie deklaracji ZUS wraz z niezbędnymi załącznikami, a także koniecznych dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowujące zatrudnianych pracowników
sporządzanie deklaracji dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych
sporządzanie formularzy statystycznych na potrzeby GUS
prowadzenie ewidencji zasiłkowych dla potrzeb ZUS
prowadzenie kart urlopowych i kart zasiłkowych
analizę ewidencji czasu pracy
3. Proponowany schemat obsługi płacowej w okresie miesięcznym:

na podstawie list obecności lub planów pracy (sporządzanych przez Państwa), sporządzamy listę płac, w sytuacji wypłat bezgotówkowych sporządzamy również przelewy na rachunki bankowe dla pracowników
po sporządzeniu listy wypłat, sporządzamy raporty RMUA, które są przekazywane pracownikom
sporządzamy deklaracje ZUS, naliczamy wielkość zobowiązań z tego tytułu sporządzamy odpowiednie przelewy
sporządzamy deklaracje PIT, naliczamy wielkość zobowiązań z tego tytułu sporządzimy odpowiednie przelewy
4. Ponadto:

sporządzamy rozliczenia roczne pracowników (PIT-11, PIT-40)
czuwamy nad okresami umów
sporządzamy umowy o pracę
sporządzamy wypowiedzenia, aneksy i wszelkie inne dokumenty związane z zatrudnieniem pracownika