Księgi handlowe

Jesteś tutaj:

Zakres świadczonych usług w ramach umowy:

1. Bieżąca kontrola przyjętych założeń księgowych firmy, w tym dostosowywanie standardów do obowiązujących przepisów w Polsce czy też np. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości min:

 • Analizę zakładowego planu kont pod kątem potrzeb zarządu firmy
 • Tworzenie przejrzystych rozwiązań w zakresie zasad rachunkowości firmy
 • Wprowadzenie zmian wynikających z integracji z UE
 • Zmiana układu kosztów lub centrów kosztów.

2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmujących wszystkie elementy ksiąg, o których mowa w art. 13 Ustawy o Rachunkowości, w tym równie prowadzenie ewidencji środków trwałych, w szczególności rozumianej przez:

 • opracowanie przez biuro procesu przekazywania dokumentów źródłowych wymagających księgowania ręcznego oraz dokumentów przetwarzanych w formie elektronicznej w celu ich weryfikacji i sprawdzenia pod względem formalnym prawnym i rachunkowym,
 • prowadzenie ksiąg w aspekcie ustalenia wyniku podatkowego oraz wyniku ekonomicznego firmy,
 • integracja systemów księgowych, zespolenie wszystkich danych płynących z ksiąg pomocniczych
  w jedną spójną całość,
 • tworzenie z danych księgowych przejrzystych informacji dających wiedz o sytuacji majątkowej i finansowej wyniku finansowym oraz rentowności jednostki (np. rozliczanie kosztów wg miejsc powstawania, sporządzanie odrębnych rachunków wyników, bilansów itp.),
 • sporządzanie comiesięcznych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie comiesięcznej analizy finansowej firmy,
 • nadzór nad prowadzeniem ewidencji pomocniczych: ewidencji dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty od emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego, podatku od środków transportu, opłat RTV, podatku od nieruchomości, opłat rocznych z tytułu dzierżawy wieczystej,
 • w porozumieniu i na polecenie kierownika jednostki tworzenie np. rezerw, rozliczeń międzyokresowych, zmiany zasad amortyzacji wybranych środków trwałych itp. – zdarzeń, które bezpośrednio wynikaj z Ustawy o rachunkowości,
 • sporządzanie dla potrzeb zarządu bieżących zestawień zobowiązań-należności , umożliwiające ich kontrolę,
 • składanie zeznań, deklaracji, sprawozdań w instytucjach które winny je otrzymywać wraz z równoczesnym reprezentowaniem firmy w w/w instytucjach w zakresie składanych dokumentów oraz prowadzonych ksiąg rachunkowych.