grudzień 2011

Zmiana polityki rachunkowości z nowym rokiem obrotowym

Przyjęte zasady rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Konieczność stosowania tych samych rozwiązań w sposób ciągły nie oznacza jednak, że raz przyjęte rozwiązania nie…

Read article