Instrukcja wysyłki sprawozdań do KRS

Instrukcje wysyłki sprawozdań do KRS

Przed procesem wysyłki polecamy przygotować: sprawozdanie finansowe w formacie XML zawierającego podpisy wszystkich Członków Zarządu oraz osoby sporządzającej , sprawozdanie Zarządu podpisane elektronicznie przez wszystkich Członków Zarządu , scany uchwał Zgromadzenia Wspólników dokumenty musimy podzielić na osobne pliki:

-plik 1 Sprawozdanie finansowe XML –podpisy elektroniczne

-plik 2 Sprawozdanie Zarządu z Działalności PDF lub w przypadku kiedy podpisujemy profilem EPUAP plik XML– podpisy elektroniczne

-plik 3 Uchwała o podziale zysku za rok scan z org. podpisanego (tradycyjnie) przez Wspólników

-plik 4 Uchwała o Zatwierdzeniu sprawozdania finansowego scan z org. podpisanego (tradycyjnie) przez Wspólników

-plik 5 W przypadku kiedy sprawozdanie podlega badaniu , Opinia z badania sprawozdania w formacie PDF podpisana elektronicznie przez Biegłego Rewidenta
————————————————————————————————————————————-

Uwaga : polecamy naszą instrukcje „jak podpisać plik XML czy pdf podpisem epuap”
plik do pobrania z adresu:
https://www.dropbox.com/s/49y8s8undqjsz29/Instrukcja%20podpis%20sprawozdania%20podpisem%20epuap.pdf?dl=0 ,
lub podobną instrukcje w formie krótkiego filmu: https://www.youtube.com/watch?v=aFyBANzNe_0 w przypadku jeśli sygnatura podpisu w pliku PDF ma status „nieznany” polecamy instrukcje jak dodać w PDF podpis do zaufanych https://www.youtube.com/watch?v=P8KqLs8jcLo

Jak wykazują nasze doświadczenie wysyłkę KRS należy przeprowadzić w przeglądarce
Internet Explorer zaktualizowanej do najwyższej dostępnej wersji, ponadto w komputerze z jakiego wysyłamy musi być zainstalowana aplikacja JAVA zaktualizowana do najnowszej wersji


 1. Po dodaniu nowego konta w KRS ( wg instrukcji w tej sprawie ) zalecamy zalogowanie się po raz 1-szy do tego konta, po zalogowaniu zgodnie z komunikatem należy zautoryzować konto
 2. Po zautoryzowaniu konta należy zalogować się ponownie w czasie logowanie trzeba zweryfikować adres mejl ( wpisać kod weryfikacyjny jaki system KRS wyśle na skrzynkę mejl )
 3. Po autoryzacji możemy przystąpić do wysyłki sprawozdań , wysyłkę realizujemy ze strony https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/
 1. Logujemy się (https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/ ) danymi utworzonego konta KRS ,po zalogowaniu kasujemy wyświetlony komunikat

 1. Klikamy przygotowania i składanie sprawozdań

 

 1. Klikamy dodaj zgłoszenie

 

 1. Wpisujemy numer KRS Firmy

 

 

 1. Wybieramy firmę , zostajemy przeniesieniu na stronę składania sprawozdania, w lewym dolnym rogu strony wybieramy dalej

 1. Uzupełniamy następujące pola nazwa robocza może być dowolna polecamy jak niżej
  „Sp + rok sprawozdania” np. za 2018 „ sp 2018”,
  daty „od” „do” muszą być zgodne z rokiem obrachunkowym wpisanym do KRS

 

 1. Po prawidłowym podaniu danych z punktu 9 opcja „dodaj dokument” zaczyna być aktywna , klikamy dodaj sprawozdanie finansowe

 

 

uwaga w sprawozdaniu ! : daty „od” „do” muszą być zgodne z rokiem obrachunkowym wpisanym do KRS

ponadto data sporządzenie musi być zgodna ze sprawozdaniem finansowym.

 

 

 1. Dodajemy kolejne dokumenty tj sprawozdanie Zarządu
  ( opisane w KRS „Sprawozdanie z działalności” ) oraz dwie uchwały

(wg info z KRS nie dodajemy innych uchwał czy np. listy obecności )

dodatkowo gdy Sprawozdanie podlega badaniu dodajemy „Opinie Biegłego Rewidenta”

 

Po dodaniu plików klikamy weryfikuj zgłoszenie, a następnie wybieramy osobę z listy, jest to osoba wg KRS upoważniana do reprezentacji , wystarczy zaznaczyć jedną osobę bez względu na sposób reprezentacji

 

 1. Po zweryfikowaniu i zapisaniu aktywny staje się baner „Wyślij Zgłoszenie” , klikamy na niego wysyłając podpisujemy podpisem kwalifikowanym lub kodem SMS z podpisu EPUAP

 

 1. Po prawidłowym wysłaniu otrzymujemy mejla z komunikatem

„Dokumenty przekazane w zgłoszeniu o identyfikatorze XXX z dnia XXX dotyczące podmiotu o nr KRS XXXX zostały zapisane w Repozytorium Dokumentów Finansowych w dniu xxxx.

Zgłoszenie dokumentów finansowych dla podmiotu o nr KRSXXX za okres XX – XX zostało zarejestrowane pod identyfilkatorem XXX w

W związku ze zgłoszeniem o identyfikatorze XX z dnia XX dotyczącym podmiotu o nr KRS XX zamieszczono w dziale III rejestru przedsiębiorców KRS wzmianki o złożeniu dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych.”

 

To kończy proces wysyłki w KRS automatycznie ( do nawet 24 godzin od złożenia )
mamy informacje o złożeniu dokumentów !

uwaga ! polecamy wydruk aktualnego rejestru KRS i sprawdzenie
czy w aktualnym wpisie KRS są uwidocznione złożone dokumenty.

 

 

Udostępnij artykuł
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp