Kolejny projekt zmian w ustawach podatkowych w roku 2018

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany kolejny projekt zmian w ustawach podatkowych (głównie PIT, CIT, ale również VAT) z dnia 27 września 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Projekt zmian w podatkach zakłada m.in.:

 • zmianę definicji małego podatnika dla celów podatków dochodowych poprzez zwiększenie wartości przychodu ze sprzedaży z 1.200.000 euro do kwoty 2.000.000 euro;
 • umożliwienie rozliczenia straty podatkowej poprzez jednorazowe obniżenie dochodu o kwotę straty w kolejnym roku podatkowym do wysokości 5.000.000 zł, bez uwzględniania 50% ograniczenia rozliczenia straty w danym roku podatkowym (jedynie nadwyżka ponad 5.000.000 zł będzie rozliczana na dotychczasowych zasadach,
 • zmiany sposobu informowania o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy (dotyczy CIT),
 • zmiany sposobu informowania ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości,
 • zmiany w sposobie informowania o kasowej metodzie ustalania daty powstania przychodu (przy sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących),
 • wprowadzenie nowego zwolnienia podatkowego dla kwot odszkodowań uzyskiwanych przez podatników od ubezpieczyciela z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia posiadanego przez podatnika środka trwałego (z wyjątkiem samochodu osobowego), przy spełnieniu pewnych warunków,
 • wprowadzenie do przepisów PIT i CIT analogicznych rozwiązań jak ulga na złe długi w podatku VAT (pomniejszanie przez wierzyciela przychodu o nieuregulowaną kwotę wierzytelności w terminie 120 dni od dnia upływy terminu płatności, przy równoczesnym obowiązku powiększenia przez dłużnika kwoty przychodu z tytułu nieuregulowanego zobowiązania),
 • wprowadzenie zasady (w PIT), że podatnik może dokonać ostatecznego wyboru formy opodatkowania w postaci podatku liniowego (19%) do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego,
 • możliwość uznania jak o koszt podatkowy wartości pracy współmałżonka lub małoletnich dzieci bez względu na formę zatrudnienia (PIT),
 • uchylenie obowiązku odrębnego zawiadomienia o zamiarze prowadzenie ksiąg rachunkowych w następnym roku podatkowym (PIT).

Natomiast w podatku VAT zmiany będą następujące:

 • likwidacja ograniczenia w prawie do zwolnienia z VAT towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego w przesyłkach do wartości 22 euro,
 • brak obowiązku składania odrębnego wniosku o zwrot podatku w przypadkach określonych w art. 87 ust. 5, 5a i 6 ustawy o VAT,
 • skrócenie terminu do korekty przy uldze na złe długi ze 150 dni do 120 dni,
 • zmniejszenie o połowę wymaganego limitu obrotu sprzedaży za poprzedni rok podatkowy (do 200 tys. zł) dla podatników dokonujących zwrotu VAT w ramach procedury TAX FREE samodzielnie.

Większość zmian w projekcie ustawy ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Udostępnij artykuł
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp