Zbiór najważniejszych zmian w prawie wynikających z tzw. tarczy antykryzysowej

( w stopce każdego mejla wysyłanego do Klientów biura znaleźć można link o pobrania pełnego biuletynu w formacie pdf. )

NAJWAŻNIEJSZE ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

WSTĘP

W poniższym materiale zebraliśmy w kilkunastu punktach najważniejsze z zmian w prawie wynikających z tzw. tarczy antykryzysowej
Na wstępie pragniemy zwrócić Państwa uwagę na to dla kogo przeznaczone są poszczególne formy wsparcia:
I) W zakresie składek ZUS – zwolnienie dla wszystkich przedsiębiorców zatrudniających pracowników (do 9 osób) oraz dla wszystkich przedsiębiorców niezatrudniających pracowników (tutaj limit przychodów) a także osób duchownych. Odroczenie składek dla wszystkich przedsiębiorców. Świadczenie postojowe dla jednoosobowych działalności gospodarczych oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenie oraz umów o dzieło.
II) W zakresie dofinansowania wynagrodzeń – pomoc z FGŚP przeznaczona jest dla wszystkich przedsiębiorców bez względu na wielkość natomiast pomoc od starosty przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. W obu tych przypadkach warunkiem uprawniającym do otrzymania dofinansowania jest zatrudnianie pracowników oraz spadek przychodów w związku z COVID-19.
III) W zakresie dofinansowania osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarczej – pomoc przeznaczona dla samo zatrudnionych, u których nastąpił spadek przychodów o co najmniej 30%.
IV) W zakresie prawa pracy – obejmują wszystkich przedsiębiorców (z określonymi wyjątkami).
V) W zakresie pozostałych zmian – obejmują wszystkich przedsiębiorców (z określonymi wyjątkami).

Szczegółowy opis wszystkich powyższych form wsparcia znajduje się w dalszej części biuletynu. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z tymi informacjami. Do części rozwiązań są już gotowe wnioski i formularze, do pozostałych zostaną opublikowane w najbliższym czasie – jak tylko będą się pojawiać będziemy Państwa informować w osobnych wiadomościach.
I. TARCZA ANTYKRYZYSOWA W ZAKRESIE SKŁADEK ZUS

1) ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS
Na wniosek płatnika zwalnia się (umarza) z opłacania składek ZUS (tj. na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych) za okres od 1 marca do 31 maja 2020 roku.
Kto może skorzystać?
A) osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą podjętą przed 1 lutego 2020 r. i opłacająca składki wyłącznie za siebie;
WARUNEK: przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek
nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto.
UWAGA!
Limit przychodu dotyczy miesięcy za który składany jest wniosek. Nie mają zatem znaczenia przychody osiągnięte w miesiącach poprzednich, tj. do miesiąca lutego 2020 roku włącznie., jeśli po złożeniu wniosku nastąpił wprost przychodów nie ma to wpływu na zwolnienie,

B) przedsiębiorca, będący płatnikiem składek, którzy prowadził firmę przed 1 lutego 2020 r. i zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na dzień 29 lutego 2020 r.
UWAGA!
W tym przypadku, tj. gdy przedsiębiorca zgłasza do ubezpieczeń społecznych maksymalnie
9 osób nie ma limitu przychodów! Takie zwolnienie przysługuje wówczas zawsze!

C) duchowni.
Wniosek należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2020 roku!
Obowiązkiem jest również złożenie dokumentów rozliczeniowych za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
Przedsiębiorca oraz pracujące dla niego osoby mają zachować prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.

wniosek do pobrania z naszych zasobów
https://www.ibard.com/d/47bc9a17b4bc8e985de71d4e19f3a7cef1f70a4f
Link do strony ZUS z objaśnieniami:
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371
2) ŚWIADCZENIE POSTOJOWE
Osobom prowadzącym jednoosobowej działalności gospodarczej oraz realizującym umowy zlecenie lub umowy o dzieło przysługuje z ZUS ŚWIADCZENIE POSTOJOWE. Świadczenie nie przysługuje jeśli przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przekroczył 15 681 zł. Działalność gospodarcza musiała zostać podjęta przed 1 luty 2020 roku.
Świadczenie przysługuje osobom:
– u których przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku spadł o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. Np.: jeśli miesiąc złożenia wniosku kwiecień to spadek o 15% przychodów musiał nastąpić w miesiąc marcu w stosunku do miesiąca lutego; lub
– którzy zawiesili działalność gospodarczą najwcześniej 1 lutego 2020 roku.
Świadczenie przyznawane jest jednorazowo i wynosi 2080 zł brutto.
UWAGA – DWA WYJĄTKI!
W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (tj. 1300 zł) świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.
Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, oraz rozliczającej się w formie karty podatkowej i jednocześnie będącej podatnikiem VAT zwolnionym świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (tj. 1300 zł) .
W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie postojowe.

wniosek do pobrania z naszych zasobów
dla przedsiębiorcy
https://www.ibard.com/d/946e429b1b2657824ea0debb32b320ef8d1e5e4f

dla umów zleceń
https://www.ibard.com/d/c93aefd39b47a390a0256c2897c223de79038924

Link do strony ZUS z objaśnieniami :
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371
3) ODROCZENIE SKŁADEK ZUS
Możliwość odroczenia składek ZUS za miesiące luty, marzec, kwiecień. Możliwość ta przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorców i dotyczy zarówno odroczenia składek ZUS jak i zawieszenia na 3 miesiące umowy zawartej z ZUS. Pomoc nie stanowi pomocy de minimis.
wniosek do pobrania z naszych zasobów
https://www.ibard.com/d/6ecd7e30a1c2670071883bce71f0f9de0178a5f8

Link do strony ZUS z objaśnieniami :
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

II. TARCZA ANTYKRYZYSOWA W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZEŃ

I ŚCIEŻKA WSPARCIA (ART. 15G) – WSPARCIE Z FGŚP
(dotyczy każdego przedsiębiorcy bez względu na wielkość, bez uznaniowości organu )

Pracodawca u którego wystąpił spadek obrotów w związku z wirusem COVID-19 może:
A) objąć pracownika przestojem ekonomicznym (zmniejszenie wynagrodzenia)
B) obniżyć wymiar czasu prac (bez zmiany wynagradzania innego niż wynika z zmiany wymiaru czasu pracy)

• Kiedy mamy do czynienia ze spadkiem obrotów?
– > Spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

a) co najmniej o 15% obliczony jako stosunek obrotów w ciągu dwóch kolejnych miesięcy przypadających po 1 stycznia (np. styczeń i luty 2020) do analogicznego okresu roku poprzedniego (styczeń i luty 2019), lub
b) co najmniej 25% obliczony jako stosunek obrotów dowolnego miesiąca po 1 stycznia 2020 do miesiąca poprzedniego. Może być to zatem luty 2020 do styczeń 2020, styczeń 2020 do grudzień 2019, itp…

Uwaga! W obu tych przypadkach za miesiąc rozumie się miesiąc kalendarzowy lub 30 następujących po sobie dni. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie aby do wyliczeń wziąć 30 dni np. od połowy miesiąca. Np. obrót od 15 luty do 15 marca w stosunku do okresu 16 styczeń do 14 luty.
Ad. A)
Pracodawca w związku ze skutkami wirusa COVID-19 może objąć pracowników przestojem ekonomicznym. W związku z tym wynagrodzenie pracowników może ulec obniżeniu z zachowaniem poniższych warunków:
– maksymalnie można obniżyć wynagrodzenie o 50%
– wynagrodzenie nie może być obniżone poniżej poziomu wynagrodzenia minimalnego (tj. 2600 brutto).
 W tym przypadku pracodawca, oprócz obniżenia wynagrodzenia, może również wnioskować o dofinansowanie do FGŚP w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 1300 zł) plus składki ZUS obciążające pracodawcę. Warunek to brak zaległości w ZUS na koniec III kwartału 2019. Dofinansowanie nie przysługuje dla pracownika jeśli jego wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku przekroczyło 300% przeciętnego wynagrodzenia (tj. 15 595,74 zł). Wniosek składany elektronicznie do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy.

Ad. B)
Pracodawca, u którego wystąpił spadek obrotów może również obniżyć wymiar czasu pracy pracowników. Maksymalne zmniejszenie czasu pracy wynosi 20%, jednak wymiar pracy po zmniejszeniu nie może być niższy niż ½ etatu.
 W tym przypadku pracodawca, oprócz zmniejszenia wymiaru czasu pracy, może wnioskować o dofinansowanie z FGŚP w wysokości maksymalnie 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (tj. 5198,58*40% = 2079,43 zł). Pracownik musi mieć zapewnione co najmniej minimalne wynagrodzenie. Minimalne wynagrodzenie w tym przypadku może zatem wynosić od 1300 zł brutto (pół etatu). Dofinansowanie nie przysługuje dla pracownika jeśli jego wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku przekroczyło 300% przeciętnego wynagrodzenia (tj. 15 595,74 zł). Wniosek również składany elektronicznie do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy. Dofinansowanie w tym przypadku wynosi zatem 50% wynagrodzenia pracownika nie więcej jednak niż 2079,43 zł plus składki ZUS obciążające pracodawcę.
DO TYCH SAMYCH PRACOWNIKÓW NIE MOGĄ BYĆ STOSOWANE JEDNOCZEŚNIE WARIANTY A I B.
NALEŻY ZACHOWAĆ STAN ZATRUDNIENIA W OKRESIE OTRZYMYWANIA DOFINANSOWANIA ORAZ PRZEZ OKRES ODPOWIADAJĄCY DOFINANSOWANIU PRZYPADAJĄCY PO TYM OKRESIE.
WYGLĄDA NA TO ŻE POWYŻSZE DWA WARIANTY PRZYSŁUGUJĄ ZAWSZE PO SPEŁNIENIU WSKAZANYCH WARUNKÓW TJ. SPADKU OBROTÓW, NIEZALEGANIA W ZUS ORAZ MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA 15 595,74 ZŁ.
Wnioski do pobrania z naszych zasobów
https://www.ibard.com/f/33b9b273150e505fedaa3f4f27198384fe80c9c1

Dodatkowe informacje i gotowe wnioski w poniższym linku:
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia

 

II ŚCIEŻKA WSPARCIA (ART. 15 ZZB) – WSPARCIE PRZEZ STAROSTĘ
(dotyczy mikro, małego i średniego przedsiębiorcy przepis podlega uznaniowości
organu Starosta Powiatowy)

Jeżeli u przedsiębiorcy nastąpił znaczący spadek obrotów (co najmniej 30%) może złożyć wniosek o dofinansowanie do Starosty. Przeznaczone jest dla przedsiębiorców mikro, małych i średnich!
• Jak w tym przypadku należy rozumieć spadek obrotów?
Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
Zatem tutaj zawsze musimy porównać z rokiem poprzednim. Nie można tu wskazać na spadek obrotów w stosunku styczeń 2020 do luty 2020. Musi być np. styczeń – luty 2020 do styczeń – luty 2019. Można liczyć natomiast od dowolnego dnia miesiąca, przyjmując jako miesiąc 30 kolejno następujących po sobie dni.
To dofinansowanie jest zależne od tego jak duży spadek obrotów zanotował przedsiębiorca.
1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia ,powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.
Dofinansowanie można uzyskać na razie na maksymalnie 3 miesiące – w razie przedłużenia stanu epidemicznego okres dofinansowania może być wydłużony. Środki wypłacane są co miesiąc.
Wniosek należy złożyć do POWIATOWEGO URZĘDU PRACY.
Przedsiębiorca jest obowiązany utrzymać stan zatrudnienia przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi następujący po zakończeniu okresu dofinansowania. Np. dofinansowanie przez 3 miesiące zobowiązuje do utrzymania stanu zatrudnienia przez te 3 miesiące oraz kolejne 3 miesiące po nich następujące czyli łącznie 6 miesięcy.
W przypadku zwolnienia pracownika dofinansowanie bez odsetek należy zwrócić proporcjonalną część dofinansowania.
Ten rodzaj dofinansowania oparty jest na umowie ze starostą. W związku z czym wydaje się że może mieć charakter uznaniowy (starosta może ustalić wysokość dofinansowania według własnego uznania). U przedsiębiorcy nie mogą wystąpić przesłanki ogłoszenia upadłości oraz nie może zalegać w zapłacie podatków do US oraz składek do ZUS. Składa oświadczenie pod odpowiedzialnością karną.
To dofinansowanie nie może być otrzymane w tej części, w jakiej koszty wynagrodzeń są pokrywane z innych źródeł. Zatem jeżeli ktoś korzysta ze ścieżki I nie może dostać w tej wysokości dofinansowania od starosty. Wydaje się jednak, że mógłby otrzymać różnicę pomiędzy kwotą otrzymaną z FGŚP a dofinansowaniem wnioskowanym do starosty.
TEN RODZAJ WSPARCIA BĘDZIE MIAŁ CHARAKTER UZNANIOWY I MOŻE BYĆ OGRANICZONY DO OKREŚLONEJ PULI ŚRODKÓW.
III. TARCZA ANTYKRYZYSOWA – DOFINANSOWANIE JEDNOOSOBOWYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19
Spadek obrotów liczony tak samo jak w poprzednim punkcie (2 miesiące z 2020 roku do analogicznego okresu 2019 roku).
Wysokość dofinansowania zależy od wielkości spadku obrotów. Jeżeli obroty spadły o:
1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, (tj. 1300 zł)
2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, (tj. 1820 zł)
3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (tj. 2340 zł)
Dofinansowanie jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące (może być przedłużony jeśli stan epidemii nie ustąpi). Warunkiem jest aby nie zakończyć ani nie zawiesić działalności przez okres dofinansowania oraz później przez okres równy temu okresowi.

IV. TARCZA ANTYKRYZYSOWA W ZAKRESIE PRAWA PRACY

1) Zawieszenie wstępnych, okresowych i kontrolnych (także psychologicznych) badań pracowników do czasu 30 dni po ustąpieniu stanu epidemicznego – są automatycznie wydłużone.

2) W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca działający w obszarze infrastruktury krytycznej może, na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:

– zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;

– polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji.

Infrastruktura krytyczna to systemy:
• zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa,
• łączności,
• sieci teleinformatycznych,
• finansowe,
• zaopatrzenia w żywność,
• zaopatrzenia w wodę,
• ochrony zdrowia,
• transportowe,
• ratownicze,
• zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,
• produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych,
• stacje paliw.
Przepisy te stosuje się również do przedsiębiorcy, który nie działa w obszarze infrastruktury krytycznej ale jest kluczowy w jej funkcjonowaniu. Może dać to szeroki zakres stosowania tych przepisów.

W takich przypadkach pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikowi zakwaterowanie i wyżywienie niezbędne do realizacji przez pracownika jego obowiązków pracowniczych. Wartość świadczeń polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu nie podlega wliczeniu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz pracodawca odmawia udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego, w tym urlopu, o którym mowa w art. 1672 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, urlopu bezpłatnego oraz innego urlopu, a także przesuwa termin takiego urlopu lub odwołuje pracownika z takiego urlopu, jeżeli został on już pracownikowi udzielony.

3) W okresie obowiązywania stanu epidemicznego oraz 30 dni od momentu jego ustania w niedziele w placówkach handlowych mogą być wykonywane czynności w zakresie handlu obejmujące rozładunek, przyjmowanie i ekspozycję towarów pierwszej potrzeby. Czynności te można powierzać pracownikom oraz zatrudnionym do wykonywania takich czynności. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy w niedzielę wypada święto (najbliżej np. Wielkanoc) – wtedy obowiązuje zakaz do wykonywania powyższych czynności.

4) Jeżeli termin do złożenia wniosku na pobyt czasowy cudzoziemca przypada w okresie obowiązywania stanu epidemicznego, zostaje on przedłużony do 30 dni po jego ustaniu. Przedłużeniu do tego czasu ulegają także wizy krajowe dla cudzoziemców.
5) U pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (15 lub 25% liczone jak wcześniej) i który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek ZUS dopuszczalne jest ograniczenie nieprzerwanego dobowego (z 11 do 8 godzin) i tygodniowego (z 35 do 32 godzin) odpoczynku, wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin. Pracownikowi przysługuje jednak równoważny okres odpoczynku.
V. TARCZA ANTYKRYZYSOWA – POZOSTAŁE NAJWAŻNIEJSZE ROZWIĄZANIA
1) Rozliczenia roczne PIT i CIT-8 przesunięte do końca maja, terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień do czerwca

2) Przesunięcie terminów sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych o 3 miesiące.

3) Termin złożenia przez podatników prowadzących księgi rachunkowe obowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego dla Krajowej Administracji Skarbowej w terminie określonym w art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r.

4) Mali podatnicy mają możliwość zrezygnowania z opłacania uproszczonych zaliczek i za okres marzec-grudzień mogą wpłacać zaliczki zgodnie z uzyskiwanym dochodem. Jeżeli obroty spadły w znacznym stopniu przyniesie to sporą korzyść w związku z wykazaniem niższego dochodu a tym samym niższego podatku obliczonego w ten sposób niż podatku płaconego zgodnie z metodą uproszczoną
5) Termin opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego zostaje wydłużony z 31 marca do 30 czerwca 2020.

6) Wydłużenie terminu na zarejestrowanie pojazdu z 30 dni do 180 dni.

7) Podatek od nieruchomości – Rada Gminy może w drodze uchwały zwolnić z części podatku od nieruchomości określone grupy przedsiębiorców, których kondycja finansowa uległa pogorszeniu. Również termin zapłaty może być przesunięty do 30 września (wszystkie raty).
8) Rozwiązanie umowy o usługi turystyczne, usługi hotelowe (świadczone przez przedsiębiorcę lub rolnika), umowy związane z działalnością dotyczącą organizacji wystaw i kongresów lub działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizacją wystaw tematycznych lub imprez plenerowych, pozostające w bezpośrednim związku z COVID-19 jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od zgłoszenia przez nabywcę lub powiadomienia o rozwiązaniu umowy przez organizatora.
Warto w takim przypadku zachęcać do wydawania voucherów zamiast zwrotu środków. Decyduje oczywiście nabywca, ale jeżeli wybierze voucher w takiej samej kwocie to musi być on zrealizowany w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć dane wydarzenie. Dzięki voucherowi przedsiębiorcy pozostają do dyspozycji pieniądze w tym trudnym okresie. Nawet jeśli klient nie zgodzi się na voucher zwrot pieniędzy można dokonać w terminie 180 dni.

9) W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od przedsiębiorców wstrzymuje się pobieranie:

– wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi wynikających z umowy, której przedmiotem jest korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, a wynagrodzenia te nie są określane jako wprost zależne od faktycznego przychodu lub dochodu tego podmiotu za świadczenie przez niego usług w danym okresie (np. ZAIKS).

– opłat abonamentowych, o których mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (tutaj hotele często płacą opłatę abonamentową).

10) Pożyczka dla MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW – Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
Pożyczka może wynosić maksymalnie 5000 zł i być udzielona na maksymalnie 12 miesięcy.

UWAGA! Pożyczka podlega umorzeniu jeżeli przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia podmiot nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.
Charakter UZNANIOWY – najprawdopodobniej będzie ograniczona pula środków.

Informacje i wnioski w poniższym linku:
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

11) PORĘCZENIA OD BGK – W związku ze skutkami COVID-19 Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielić poręczeń i gwarancji dla ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORCÓW na zaciągnięte kredyty. Poręczenie lub gwarancja mogą stanowić pomoc publiczną. Poręczenie lub gwarancja obejmują nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją.

12) Wsteczne rozliczenie straty podatkowej w PIT i CIT jednorazowo do kwoty 5 mln, poniesionej w 2020 r. poprzez korektę deklaracji za 2019. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest poniesienie straty w 2020 roku oraz uzyskanie przychodów w 2020 roku o 50% mniejszych niż w roku 2019. Niewykorzystana w korekcie za 2019 rok strata może być rozliczana na normalnych zasadach w kolejnych latach.

13) Do końca trwania stanu epidemicznego Minister ds. Gospodarki może określić maksymalny stosowany poziom cen lub marż w odniesieniu do określonych grup towarów. Wydaje się, że do takiej sytuacji może dojść szczególnie w przypadku znacznego wzrostu cen żywności, leków oraz środków do dezynfekcji i ochrony osobistej. W takim przypadku ceny nie będą mogły być wyższe od tych, jakie zostaną określone w rozporządzeniu. Nie zastosowanie się do określonych rozporządzeniem cen grozi karą od 5 000 zł do 5 000 000 zł.

Będziemy informować poszczególne grupy klientów, gdyby takie rozporządzenie zostało wydane.

14) Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, które tracą ważność w dniu 31 marca lub później mają wydłużoną ważność do 60 dnia po ustaniu stanu epidemicznego. Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, które utraciły ważność w okresie od 30 grudnia 2019 roku do 30 marca 2020 roku i został złożony wniosek o wydanie orzeczenia zachowują ważność do 60 dnia po ustaniu stanu epidemicznego.

15) Orzeczenie o niezdolności do pracy (całkowitej lub częściowej), orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie do świadczeń rehabilitacyjnych wydane na czas określony, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu epidemicznego oraz 30 dni po jego odwołaniu zachowuje ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności jeżeli zostanie złożony wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności.

16) W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy).

17) Wydłużony termin z 3 do 14 dni na złożenie zawiadomienia o zrealizowaniu przelewu na konto nie figurujące na białej liście.

18) W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:

-od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,
-do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
-przedawnienia,
-których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,
-zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,
-do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

19) W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego.

20) Bank może dokonać renegocjacji warunków umowy kredytowej i terminów spłat rat kredytowych jeśli kredyt został udzielony przed 8 marca 2020 roku. Przy czym zmiana warunków umowy nie może pogarszać sytuacji kredytobiorcy. Warto zatem kontaktować się z bankami w tej sprawie i renegocjować warunki na czas epidemii.

21) Bardzo korzystne odliczenia od dochodu CIT i PIT darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie COVID-19. Darowizna przekazana podmiotom w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (podmiotom leczniczym, m.in. szpitalom, Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych) będzie rozliczana w wysokości:

– 200% jeśli została dokonana przed 30 kwietnia 2020 roku (np. darowizna o wartości 5 000 zł pomniejszy dochód o 10 000 zł);
– 150% jeśli zostanie dokonana w maju 2020 roku;
– 100% jeśli zostanie dokonana od 1 czerwca do 30 września 2020 roku.

22) Jeżeli u podatnika będącego dłużnikiem, w danym okresie rozliczeniowym w związku z COVID-19 przychody spadły o co najmniej 50% do analogicznego okresu w poprzednim roku nie musi on podwyższać podstawy opodatkowania w związku z tzw. ulgą na złe długi w podatkach dochodowych.

23) Środki trwałe zakupione w celu produkcji towarów takich jak: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk w związku z COVID-19 mogą być zamortyzowane jednorazowo.

24) Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych TP-R do końca września.

25) Przesunięcie wejścia w życie z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r. nowej struktury JPK-V7M.

26) Przesunięcie terminu na wpisywanie danych firm zarejestrowanych w KRS przed 13 października 2019 r. do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych na
13 lipca 2020 r.

27) Przesunięcie wejścia w życie przepisów o nowej matrycy podatku VAT z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r.

Udostępnij artykuł
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp