Nowe przepisy BDO czyli Baza Danych o Odpadach – Ważne informacje

20.08.2019 zmiana

Uwaga : upływa termin rejestracji w Bazie BDO ( Baza Danych Odpadami ) Biuro abak nie zajmuje się tematyką ochrony środowiska, w tym przepisami w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, polecamy kontakt z firmami profesjonalnie zajmującymi się tą tematyką.
Zwracamy uwagę na ważny naszym zdaniem temat:
Z analizy zmian w przepisach wynika iż 24.07.2018 upływa termin rejestracji w Bazie BDO ( Baza Danych Odpadami ), obowiązek dotyczy firm jakie są wytwórcami odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów lub firm zajmujących się przetwarzaniem odpadów czy producentów dostarczających produkty w opakowaniach, oraz od 01.09.2019 dotyczy przedsiębiorców prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową.
Więcej informacji znaleźć można min. na komercyjnej stronie
https://ekocykl.org/bdo/#1520580354051-495852a8-998a
znajdziemy tam min: DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO REJESTRACJI ( (samo zgłoszenie zawiera 35 ! stron), czy TABELĘ POMOCNICZA DLA WYPEŁNIAJĄCYCH FORMULARZ niezbędna do wypełnienia zgłoszenia
lub stronie urzędowej ( niestety tu są dość skąpe informacje )
https://bdo.mos.gov.pl/web/.
Druk zgłoszenie znajdziemy min tutaj:
https://bdo.mos.gov.pl/web/wnioski-do-pobrania

Dla branży medycznej odrębny komunikat wydała Naczelna Izba Lekarska
https://www.nil.org.pl/struktura-nil/komisje-naczelnej-rady-lekarskiej/komisja-stomatologiczna/sprawy-biezace/nowelizacja-ustawy-o-odpadach-zmiany-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow
——————————————————————————————————–
Nasze spostrzeżenie w zakresie obowiązku rejestracji

KTO JEST ZOBOWIĄZANY do BDO :

-poniżej jest lista „Branże wymienione jako zobowiązane bez względu na ilość \ wielkość sprzedaży” każda firma z tej listy jest obowiązana do rejestracji
-jeśli naszego biznesu nie ma wprost na liście niżej zwracamy uwagę iż w zasadzie każda branż produkcyjna (spożywcza przemysłowa itd. ) została objęta obowiązkiem, jednym z zobowiązanych są wprowadzający produkty w opakowaniach bez względu na rodzaj produkcji, dotyczy to również każdej firmy wprowadzającej na teren kraju produkty w opakowaniach.
-kolejnym zobowiązanym do złożenia zgłoszenie jest każda firma w jakiej wytwarzane są odpady- niezależnie od branży – w ilościach wyższych niż wynika to z norm dostępnych tutaj
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001974
( niestety normy w tabeli podane są w Mg ,
przelicznik 1 kilogram [kg] = 0,001 megagram [Mg] )

KTO JEST zwolniony z BDO :

-firmy zajmujące się działalnością nie wymienioną wprost na liście
-firmy zwolnione z prowadzenie ewidencji odpadów tj firmy wytwarzające odpady w ilościach niższych niż wynika z norm ustawowych , w załączeniu wykaz norm zużycia
link do ustawy odpadów dla których nie ma obowiązku zgłoszenie BDO
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001974
( niestety normy w tabeli podane są w Mg ,
przelicznik 1 kilogram [kg] = 0,001 megagram [Mg] )
* firmy wykorzystujące odpady na potrzeby własne ( zgodnie z art. 27 ust. 8 )
* podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne
* podmioty prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
Branże wymienione jako zobowiązane bez względu na ilość \ wielkość sprzedaży:
z zakresu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:
1. wprowadzających na terytorium kraju produkty
2. prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
3. organizacji odzysku,
4. dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
z zakresu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
1. wprowadzających pojazdy,
2. prowadzących punkty zbierania pojazdów,
3. prowadzących stacje demontażu,
4. prowadzących strzępiarki;
z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
1. wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli;
(uwaga dotyczy tylko autoryzowanych przedstawicieli którzy w umowie mają wskazane że ich obowiązkiem jest ewidencja odpadów )
2. zbierających zużyty sprzęt,
3. prowadzących zakład przetwarzania,
4. organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
5. prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
6. prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
z zakresu ustawy o bateriach i akumulatorach:
1. wprowadzających baterie lub akumulatory,
2. prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
3. podmiotów pośredniczących;

z zakresu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przedsiębiorców:
1. będących organizacjami odzysku opakowań,
2. dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
odpadów opakowaniowych,
produktów w opakowaniach,
3. eksportujących:
odpady opakowaniowe,
opakowania,
produkty w opakowaniach,
1. prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
2. wprowadzających opakowania,
3. wprowadzających produkty w opakowaniach;
4. z zakresu ustawy o odpadach:
1. transportujących odpady,
2. posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
3. sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
4. prowadzących zakłady recyklingu statków, wytwórcy odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2.

5. przedsiębiorców prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową.

———————————————————————————————–

Dodatkowo Firmy z branż wymienionych niżej muszą wnieść opłatę za rejestracje ( od 100 do 300 )

1) wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
2) wprowadzających baterie lub akumulatory,
3) wprowadzających pojazdy,
4) producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
5) wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
6) wprowadzających na terytorium kraju opony,
7) wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe
Nasze spostrzeżenie w zakresie sposobu wypełnienie druku zgłoszenia
Pomimo że SA to aż 34 kartki wypłyniemy zawsze 3 pierwsze + jedną stroną dla wybranej branży
-druk do pobranie min z adresu
https://bdo.mos.gov.pl/web/wnioski-do-pobrania
po podaniu danych firmy w dziale 3 druku wypełniamy wybieramy dział i tabela jaka nas dotyczy wg opisu
https://ekocykl.org/bdo/#1520580931362-dec0d8c0-25fc

po ustalaniu „naszego” działu zaznaczamy TAK

np. jeśli sprzedajemy samochody wybieramy jak niżej

-następnie przechodzimy do dalszej części formularza znajdując stronę z częścią przeznaczoną dla naszego działu, dla przykładu np. jeśli sprzedajemy samochody na stronie 10 mamy dodatkowy opis dla Dział III ( w tym wypadku zaznaczamy czy sprzedaż czy produkcja i podajemy dane o stacjach demontażu z jaka musimy zawrzeć obligatoryjnie umowę

Inne typowe przykłady wypełnienia :
– jeśli wprowadzamy produkty na rynek
Dział VI tabela 4 i uzupełniamy stronę nr 30
– jeśli wytwarzamy odpady w ilościach wyższych niż norma ( tu jest problem bo okazuje się że nie ma aktualnych druków ), uzyskaliśmy taką informacje w Urzędzie Marszałkowskim :
„Aktualnie obowiązujące wzory formularzy rejestrowych nie zostały jeszcze dostosowane do znowelizowanej ustawy o odpadach (w Ministerstwie Środowiska wciąż trwają prace nad projekt nowego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreślenie z rejestru), co powoduje, że w tej sytuacji możemy wypełnić Dział l formularza rejestrowego. Proponujemy, aby na początku lub końcu tego działu (np. pod podpisem) dodać adnotację, że jest podmiotem wytwarzającym odpady, obowiązanym do prowadzenia ewidencji

– do druku trzeba dołączyć dokumenty
https://ekocykl.org/bdo/#1520580929434-d3eab190-4118
dane przesyłamy do jednego z Urzędów Marszałkowskich wg naszej siedziby
https://ekocykl.org/bdo/#1520581746746-cafe709f-6216

Udostępnij artykuł
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp