Nowe obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Nowe obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

od dnia 01.08.2021 biura rachunkowe zostały zobligowane do nowych obowiązków wynikających
z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Stan prawny na dzień 26.07.2021

Nowelizacja Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.; dalej jako: ustawa AML), która miała miejsce 30 marca 2021 roku, objęła wymogami ustawowymi podmioty których działalność gospodarcza polega na świadczeniu usług w zakresie sporządzania deklaracji, prowadzenia ksiąg podatkowych, udzielania porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego. Biura rachunkowe stały się więc Instytucjami Obowiązanymi, obok takich podmiotów jak m. in.: banki, instytucje kredytowe, firmy leasingowe, SKOK-i, firmy inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, notariusze.

I. OBOWIĄZKI BIURA RACHUNKOWEGO.

Konsekwencją włączenia biur rachunkowych do katalogu instytucji obowiązanych są następujące obowiązki względem klientów:
1) identyfikacja każdego klienta oraz jego beneficjentów rzeczywistych (potwierdzenie Państwa tożsamości poprzez wypełnienie KARTY IDENTYFIKACJI KLIENTA oraz BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO wraz z kserem dowodu osobistego);

2) uzyskanie od każdego klienta oświadczenia ws. zajmowania przez niego, jego bliskich krewnych lub współpracowników eksponowanego stanowiska politycznego (PEP). Jako eksponowane stanowisko polityczne należy uznać nie tylko najwyższych rangą polityków ale również m.in. dyrektorów, kierowników organów administracji rządowej, dyrektorów spółek państwowych, członków organów zarządzających spółek państwowych itp. – pełna lista stanowisk w oświadczeniu (tzw. oświadczenie PEP).

Oprócz powyższego ustawa AML nakłada na wszystkie biura rachunkowe obowiązki:
1) systematycznej oceny ryzyka współpracy z każdym klientem;
2) zgłaszania podejrzanych transakcji, które mogą być uznane jako biorące udział w procederze prania brudnych pieniędzy
3) monitorowania ryzyka działalności klienta pod kątem uczestnictwa w procederze prania brudnych pieniędzy

 

II. OBOWIĄZKI PRZEDSIEBIORCÓW WYNIKAJĄCE Z USTAWY AML.

1) Za instytucje obowiązane (czyli podmioty, które m.in. są zobligowane do wdrożenia specjalnych procedur weryfikacji klientów, pozyskania oświadczeń ws. zajmowania przez klientów eksponowanych stanowisk politycznych oraz badania ryzyka współpracy z klientem) uznaje się również następujące podmioty:
– banki, SKOK-i, KDPW S.A., giełdy walut wirtualnych,
– firmy leasingowe i factoringowe,
– krajowe instytucje płatnicze, firmy inwestycyjne i fundusze inwestycyjne,
– podmioty prowadzące działalność maklerską,
– zakłady ubezpieczeń i pośrednicy ubezpieczeniowi,
KANTORY,
– PODMIOTY OBRACAJĄCE DZIEŁAMI SZTUKI,
– notariusze, adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni, doradcy podatkowi, biegli rewidenci
WIRTUALNE BIURA,
– BIURA RACHUNKOWE,
– POŚREDNICY W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI,
– operatorzy pocztowi
– kasyna,
INSTYTUCJE POŻYCZKOWE,
– przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie udostępniania skrytek sejfowych.

Zwracamy szczególną uwagę na wytłuszczone branże tj. kantory, podmioty obracające dziełami sztuki, wirtualne biura, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, instytucje pożyczkowe – wszystkie podmioty z tych obszarów muszą wprowadzić dokładnie takie same procedury AML jak biura rachunkowe.

WAŻNE!

2) Każdy przedsiębiorca, fundacja oraz stowarzyszenie w zakresie w jakim przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 10 tysięcy euro – bez względu czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja lub kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane – jest zobowiązany do stosowania procedur wynikających z ustawy oraz do zgłoszenia takiej transakcji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

 

Udostępnij artykuł
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp