Od 01.10.2019 wchodzi w życie ustawa obniżającą od 01.10.2019 stawkę PIT z 18 proc. do 17 proc

Od 01.10.2019 wchodzi w życie ustawa obniżającą od 01.10.2019 stawkę PIT z 18 % do 17 % zmiana dotyczy wypłat dokonywanych ( wypłacanych ) od październik 2019 bez względu na okres którego dotyczy wypłata, zmiana dotyczy też zaliczek na podatek dochodowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą od zaliczki wpłacanej w październiku ( za miesiąc wrzesień ), zmieniono też skale podatkową na cały 2019 rok obniżając kwotę podatku z 18% na 17,75%.

Praktycznie dla osoby zatrudnionej na umowę o pracę z stawką minimalną i podstawowymi kosztami uzyskania zmiana oznacza oszczędność podatku – wzrost płacy netto o kwotę 40 zł
Po zmianie ustawy:

I. Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r.:

  1. zamiast stawki 18% stosuje się stawkę 17%;
  2. kwota zmniejszająca podatek miesięcznie wynosi 43,76

Uwaga : Na wniosek pracownika przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r. płatnicy mogą zamiast stawki 17% zastosować stawkę 17,75%, Jest to szczególnie istotne dla osób, które zaczynają pracę pod koniec 2019 r. W takim przypadku, bez wniosku, przy obliczaniu zaliczki na podatek miałaby zastosowanie stawka 17%, co w rozliczeniu rocznym mogłoby skutkować koniecznością dopłaty podatku.

Przygotowaliśmy wzór oświadczenia do pobrania z naszych zasobów

https://www.dropbox.com/s/7sz5rp7prhwcr88/o%C5%9Bwiadczenie%20pracownika%20pit17%202019.pdf?dl=0

II. Koszty uzyskania przychodów

Od 1 października 2019 oraz w 2020 r. koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej wynoszą:

  1. 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3000 zł – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

2. 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł – w przypadku gdy
miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością,
w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

III. Miesięczna kwota zmniejszająca podatek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub uzyskujących dochody z najmu w przypadku wybrania tzw. zasad ogólnych , wynosi 548,30 zł w 2019 roku, a w 2020 roku 525,12

Uwaga: dotyczy to również zaliczki za wrzesień obliczanej do 20 października.

IV. Dla tzw. „ umów zleceń do 200 zł „ od 1 października 2019 r. wprowadzono opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem w wysokości 17%, a nowa stawka jak w każdym z poprzednich przypadków będzie miała zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia.

Udostępnij artykuł
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp