PODSTAWOWE OBOWIĄZKI BHP W FIRMIE

Podstawowe obowiązki BHP w Firmie

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez nas wykazem podstawowych obowiązków Pracodawcy

w zakresie przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( BHP ). Obowiązki dotyczą każdego Przedsiębiorcę zatrudniającego pracowników.

Pracodawca nie może zwolnić się od tych obowiązków , nie może również scedować ich na inne podmioty.
Od miesiąca czerwiec 2021 usługi naszego biura zostały poszerzone o profesjonalne usługi BHP ,

jesteśmy pewni że pomogą Państwu w realizacji poniższych obowiązków.

W przypadku zapytań w sprawie usługi BHP uruchamiamy adres mejl BHP@abak.info

 

Wykaz podstawowych obowiązków BHP

 1. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Pracodawca zawsze odpowiada za stan bhp i nie może przerzucić tego obowiązku na inne podmioty. Odpowiedzialność ta nie jest uzależniona od struktury własności środków produkcji, tylko od faktu, czy jednostce zatrudniającej pracowników przypisze się przymiot pracodawcy.

 

 1. Ochrona zdrowia i życia pracowników.

Wymóg ten uzyskał kwalifikację obowiązku podstawowego, a zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy potraktowano wyraźnie jako środek służący jego realizacji. Obowiązek ten jest niezależny od rodzaju pracodawcy (państwowy czy prywatny), rodzaju prowadzonej działalności jak również podstawy prawnej, na jakiej zatrudnione są osoby świadczące pracę tzn. pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, uczniów i studentów odbywających praktyki.

W szczególności pracodawca zobowiązany jest:

 • organizować prace w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapewnić przestrzeganie w zakładzie przepisów oraz zasad bhp, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
 • reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosować środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
 • zapewnić rozwój spójnej polityki, zapobiegającej wypadkom przy pracy
  i chorobom zawodowym, uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,
 • uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w zakresie podejmowanych działań profilaktycznych,
 • zapewnić wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 • zapewnić wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

 

 1. Przekazywanie pracownikom informacji o:
 • zagrożeniach dla życia i zdrowia występujących w zakładzie pracy,
  na poszczególnych stanowiskach pracy, w tym o zasadach postępowania
  w przypadku awarii,
 • działaniach ochronnych i zapobiegawczych, podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń,
 • pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

 

 1. Konsultowanie z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkich działań związanych z bhp, w szczególności dotyczących:
 • zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy,
 • wprowadzania nowych procesów technologicznych oraz substancji i mieszanin chemicznych, jeżeli mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników,
 • oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku,
 • tworzenia służby bhp lub powierzania wykonywania zadań tej służby innym osobom oraz wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy,
 • przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży
  i obuwia roboczego,
 • szkolenia pracowników w dziedzinie bhp.

 

 1. Obowiązki pracodawców w stosunku do pracowników wykonujących pracę jednocześnie w tym samym miejscu.

Jeżeli w tym samym miejscu (np. na placu budowy) wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, mają oni obowiązek:

 • współpracować ze sobą,
 • wyznaczyć koordynatora, sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu,
 • ustalić zasady współdziałania, uwzględniające sposoby postępowania
  w przypadku wystąpienia za-grożeń dla zdrowia lub życia pracowników,
 • informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym, występującym podczas wykonywanych przez nich prac.
 1. Zapewnienie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

Pracodawca powinien desygnować niezbędnych pracowników, przeznaczonych do spełnienia zadań wynikających z ww. obowiązku. Liczba tych pracowników, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać wielkość i rodzaj zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie i/lub zakładzie.

 

 1. Zapewnienie, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego albo jego części, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bhp, spełniała wymagania dotyczące bhp, uwzględniała poprawę warunków bhp.

 

 1. Zapewnienie bezpiecznych maszyn i innych urządzeń technicznych.

W szczególności powinny zabezpieczać pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, przed porażeniem prądem elektrycznym,
a także nadmiernym hałasem, szkodliwymi wstrząsami, działaniem wibracji i promieniowania oraz przed szkodliwym, niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy, uwzględniały zasady ergonomii.

 

 1. Zapewnienie zasad bhp podczas stosowania substancji chemicznych, w tym niebezpiecznych.

 

 1. Zapewnienie pracownikom przeszkolenie w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

 

 1. Dostarczanie pracownikom nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, spełniających określone prawem wymagania w zakresie ich stosowania.
 2. Wydawanie szczegółowe instrukcji i wskazówek, dotyczących bhp na stanowiskach pracy.

 

 1. Ocenianie i udokumentowanie ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą.

 

 1. Przeprowadzanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy.

 

 1. Poddawanie pracowników badaniom lekarskim wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz przestrzeganie zakazu dopuszczenia do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

 

 1. Zapewnienie pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednich posiłków i napojów, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.

 

 1. Przeprowadzanie postępowania powypadkowego a także prowadzenie systematycznej analizy przyczyny wypadków przy pracy, chorób zawodowych
  i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy i na podstawie wyników tych analiz stosowanie właściwych środków zapobiegawczych.

 

 1. Powołanie komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w przypadku zatrudnienia więcej niż 250 pracowników.

 

 1. Przestrzeganie zakazu zatrudniania kobiet w ciąży i karmiących piersią przy pracach uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie kobiet, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. Zakaz zatrudniania przy wymienionych pracach dotyczy również pracowników młodocianych.

 

Udostępnij artykuł
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp