Rejestracja firmy w CEIDG

Od 1 lipca br. funkcjonuje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra Gospodarki w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez Internet. Tym samym zmianie uległy zasady rejestracji działalności gospodarczej.

Rejestracja przez Internet

Osoba fizyczna chcąca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej może swoją firmę zarejestrować przez Internet. W tym celu należy złożyć wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego, który dostępny jest na stronie internetowej CEIDG (www.ceidg.gov.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki bądź za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Następnie system teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy, na wskazany adres poczty elektronicznej, potwierdzenie złożenia wniosku lub informuje o błędach, które należy poprawić.

Wniosek składany w ten sposób musi być opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

Wpis do CEIDG dokonywany jest z chwilą zamieszczenia danych w systemie teleinformatycznym, jednak nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku, pod warunkiem, że został on złożony poprawnie i przez osobę do tego uprawnioną.

wiecej na stronie http://www.mg.gov.pl/node/13267

Udostępnij artykuł
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp