Kolejne wrześniowe zmiany tym razem w zakresie opłaty  recyklingowej    pobieranej od  toreb na zakupy

-zmiana ! od 01.09.2019 opłata recyklingowa będzie  pobierana od lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej oraz powyżej  50 mikrometrów w praktyce oznacza to że opłaty dotyczyć będą każdej  lekkiej   torby na zakupy z tworzywa sztucznego (przypominamy obecnie do 31.08.2019 opłata dotyczy tylko  toreb na zakupy   o grubości   poniżej 50 mikrometrów)  oplata nadal nie obejmie bardzo lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowania żywności do grupy reklamówek zwolnionych z opłaty dodano Oksydegradowalne torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

– kolejną zmianą jest termin przekazania pobranych środków po zmianie opłatę  należy wnieść  do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale w którym została pobrana ,  zmiana ta będzie obowiązywać od  2020 roku , co oznacza że pierwsza opłata wg nowych zasad będzie wnoszona do 15 kwietnia 2020, za cały  2019 opłatę  należy wnieść  w terminie do 15 marca

– wprowadzono  obowiązek prowadzenia ewidencji  liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej jeśli mamy kilka punktów sprzedaży ewidencje należy prowadzić oddzielnie dla każdego z punktów, informacje zawarte w ewidencji  przechowujemy  przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą

-Przedsiębiorcy prowadzący w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową są zobowiązani w terminie do dnia 31 grudnia 2019  do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO tj. podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (  pod tym linkiem nasz materiał na ten temat rejestru BDO   http://www.abak.info/nowe-przepisy-bdo-czyli-baza-danych-o-odpadach-wazne-informacje/  )

-Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową,  zostają  zobowiązani do złożenia rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach , po raz pierwszy za rok 2019, przy czym sprawozdanie w zakresie liczby nabytych i wydanych pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego obejmuje okres od dnia  1 września 2019 r.

Podsumowując:

Stawka opłaty recyklingowej za jedną sztukę lekkiej reklamówki to 20 gr. => tyle trzeba będzie za każdą wydaną (nawet nieodpłatnie ) reklamówkę odprowadzić tytułem opłaty recyklingowej.

Jeśli decydujemy się na pobieranie od klientów jedynie równowartości nowej opłaty to za 1 szt.  Reklamówki  trzeba będzie zapłacić => 20 gr opłaty + 5 gr VAT – w sumie 25 gr.
( wyliczenie dla 1 szt. stawka VAT 23% zaokrąglona do  5 gr )

Jeśli decydujemy się na wycenę i sprzedaż lekkiej reklamówki w wysokości wyższej niż 20 gr to opłatę recyklingową pobieramy i przekazujemy nadal w wysokości 20 gr.

W przypadku jeśli sprzedajemy reklamówki za pomocą kasy fiskalnej czy faktury VAT „najprościej ” dla celów wyliczenia opłaty jest wprowadzić nową pozycję na paragonie lub fakturze np. „lekkie torby na zakupy”, a potem licząc opłatę oprzeć się o wydruku z kasy lub zestawieniu z listy faktur i wyliczeniu : ilość sprzedanych toreb razy 20 gr = wartość opłaty. Wyliczenie ta będą pomocne w nowym  obowiązkowym rejestrze (nie ma jego wzoru )

W przypadku jeśli reklamówki przekazujemy nieodpłatnie nie jesteśmy zwolnieni z zapłaty opłaty recyklingowej, w takim wypadku licząc opłatę musimy oprzeć się o wyliczenie : ilość wydanych toreb razy 20 gr = wartość opłaty. Przekazanie nieodpłatne reklamówki nie jest objęte podatkiem VAT.

-należy obliczyć opłatę wg wzoru: ( ilość sprzedanych lub wydanych toreb ) razy 20 gr = wartość opłaty

-wyliczoną opłatę należy przekazać przelewem w terminie do 15 marca za 2019 rok, oraz  od 2020  do  15 dnia miesiąca następującego po kwartale w którym została pobrana