Projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych

Rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych

Dotychczasowe zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w przypadku dostawy towarów świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, pod warunkiem otrzymywania całości zapłaty za wykonywaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK, oraz pod warunkiem iż z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczy zapłata będzie nadal obowiązywało, ale zgodnie z projektem, konieczne będzie upoważnienie wspomnianych instytucji prowadzących rachunek, na który dokonywane będą zapłaty, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku.

Upoważnienie trzeba będzie wypełnić w dwóch egzemplarzach, jeden dla instytucji, drugi musi być przekazany do naczelnika US właściwego dla podatnika, najpóźniej przed dniem wykonania czynności.
W przypadku podatników korzystających dotychczas z tego zwolnienia przekazanie musi nastapic do końca roku 2016.

Upoważnienie trzeba będzie udzielić co najmniej do końca 2017 roku.

Nie będzie to dotyczyło usług wynajmu i zarządzania nieruchomością.

 

Udostępnij artykuł
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp