Instrukcje wysyłki sprawozdań do KRS
————————————————
Przed procesem wysyłki polecamy dokonać zeskanowania do pliku „pdf” sprawozdania finansowego zawierającego podpisy wszystkich Członków Zarządu oraz sprawozdania Zarządu i uchwał, dokumenty musimy podzielić na osobne pliki:
-plik 1 z Strona tytułowa \Aktywa\Pasywa\
-plik 2 z Rachunek Wyników
-plik 3 z Informacja dodatkowa \wprowadzenie do sprawozdania ( to jest część 1-sza sprawozdania )
-plik 4 w przypadku kiedy podlegamy badaniu bilansu przez Biegłego Rewidenta Zestawienie Zmian w kapitale
-plik 5 w przypadku kiedy podlegamy badaniu bilansu przez Biegłego Rewidenta Rachunek przepływów
-plik 6 Sprawozdanie Zarządu z Działalności
-plik 7 Uchwała o podziale zysku za rok
-plik 8 Uchwała o Zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
———————————————

Jak wykazują nasze doświadczenie wysyłkę KRS należy przeprowadzić w przeglądarce
Internet Explorer zaktualizowanym do najwyższej dostępnej wersji w zależności od posiadanego systemu Windows.
1. Po dodaniu nowego konta w KRS ( wg instrukcji w tej sprawie ) zalecemy zalogowanie się po raz 1-szy do tego konta, po zalogowaniu zgodnie z komunikatem należy zautoryzować konto
2. Po zautoryzowaniu konta należy zalogować się ponownie w czasie logowanie trzeba zweryfikować adres mejl ( wpisać kod weryfikacyjny jaki system KRS wyśle na skrzynkę mejl
3. Po autoryzacji możemy przystąpić do wysyłki sprawozdań , wysyłkę realizujemy ze strony https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/

logujemy się danymi utworzonego konta KRS
4. Po zalogowaniu kasujemy wyświetlony komunikat


5. Klikamy przygotowania i składanie sprawozdań

6. Klikamy dodaj zgłoszenie

7. Wpisujemy numer KRS Firmy

8. Wybieramy firmę , zostajemy przeniesieniu na stroną składania sprawozdania, w lewym dolnym rogu strony wybieramy dalej

9. Uzupełniamy następujące pola

10. Po prawidłowym podaniu danych opcja dodaj dokument, zaczyna być aktyna , klikamy wiec

11. Wybieramy roczne sprawozdanie , oraz jego części

( w taki sposób musimy też zeskanować dokumenty
uwaga sprawozdania dzielimy następująco:
-plik 1 z Strona tytułowa \Aktywa\Pasywa\
-plik 2 z Rachunek Wyników
-plik 3 z Informacja dodatkowa \wprowadzenie do sprawozdania ( to jest część 1-sza sprawozdania
-w przypadku kiedy podlegamy badaniu mamy dwa kolejne pliki Zestawienie Zmian oraz Rachunek przepływów

12. Dodajemy kolejne dokumenty tj sprawozdanie Zarządu oraz dwie uchwały
(wg info z KRS nie dodajemy innych uchwał czy np. listy obecności )


12. Po dodaniu plików z scan klikamy weryfikuj zgłoszenie, a następnie wybieramy osobę z listy, jest to osoba wg KRS upoważniana do reprezentacji , wystarczy zaznaczyć jedną osobę bez względu na sposób reprezentacji

13. Po zweryfikowaniu i zapisaniu aktywny staje się baner Wyślij Zgłoszenie , klikamy na niego wysyłając podpisujemy podpisem kwalifikowanym lub kodem SMS z podpisu Epuap

14. Po prawidłowym wysłaniu otrzymujemy na mejlem komunikaty
a. Dokumenty przekazane w zgłoszeniu o identyfikatorze XXX z dnia XXX dotyczące podmiotu o nr KRS XXXX zostały zapisane w Repozytorium Dokumentów Finansowych w dniu 14-05-2018.
b. Zgłoszenie dokumentów finansowych dla podmiotu o nr KRS XXX za okres XX – XX zostało zarejestrowane pod identyfilkatorem XXX w chwili
c. W związku ze zgłoszeniem o identyfikatorze XX z dnia XX dotyczącym podmiotu o nr KRS XX zamieszczono w dziale III rejestru przedsiębiorców KRS wzmianki o złożeniu dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych.
To kończy proces wysyłki w KRS automatycznie mamy info o złożeniu dokumentów
Polecamy wydruk Aktualnego KRS z zmianką o złożeniu sprawozdania