Instrukcja elektronicznej wysyłki sprawozdań do KRS

Instrukcje wysyłki sprawozdań do KRS
————————————————
Przed procesem wysyłki polecamy dokonać zeskanowania do pliku „pdf” sprawozdania finansowego zawierającego podpisy wszystkich Członków Zarządu oraz sprawozdania Zarządu i uchwał, dokumenty musimy podzielić na osobne pliki:
-plik 1 z Strona tytułowa \Aktywa\Pasywa\
-plik 2 z Rachunek Wyników
-plik 3 z Informacja dodatkowa \wprowadzenie do sprawozdania ( to jest część 1-sza sprawozdania )
-plik 4 w przypadku kiedy podlegamy badaniu bilansu przez Biegłego Rewidenta Zestawienie Zmian w kapitale
-plik 5 w przypadku kiedy podlegamy badaniu bilansu przez Biegłego Rewidenta Rachunek przepływów
-plik 6 Sprawozdanie Zarządu z Działalności
-plik 7 Uchwała o podziale zysku za rok
-plik 8 Uchwała o Zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
———————————————

Jak wykazują nasze doświadczenie wysyłkę KRS należy przeprowadzić w przeglądarce
Internet Explorer zaktualizowanym do najwyższej dostępnej wersji w zależności od posiadanego systemu Windows.
1. Po dodaniu nowego konta w KRS ( wg instrukcji w tej sprawie ) zalecemy zalogowanie się po raz 1-szy do tego konta, po zalogowaniu zgodnie z komunikatem należy zautoryzować konto
2. Po zautoryzowaniu konta należy zalogować się ponownie w czasie logowanie trzeba zweryfikować adres mejl ( wpisać kod weryfikacyjny jaki system KRS wyśle na skrzynkę mejl
3. Po autoryzacji możemy przystąpić do wysyłki sprawozdań , wysyłkę realizujemy ze strony https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/

logujemy się danymi utworzonego konta KRS
4. Po zalogowaniu kasujemy wyświetlony komunikat


5. Klikamy przygotowania i składanie sprawozdań

6. Klikamy dodaj zgłoszenie

7. Wpisujemy numer KRS Firmy

8. Wybieramy firmę , zostajemy przeniesieniu na stroną składania sprawozdania, w lewym dolnym rogu strony wybieramy dalej

9. Uzupełniamy następujące pola

10. Po prawidłowym podaniu danych opcja dodaj dokument, zaczyna być aktyna , klikamy wiec

11. Wybieramy roczne sprawozdanie , oraz jego części

( w taki sposób musimy też zeskanować dokumenty
uwaga sprawozdania dzielimy następująco:
-plik 1 z Strona tytułowa \Aktywa\Pasywa\
-plik 2 z Rachunek Wyników
-plik 3 z Informacja dodatkowa \wprowadzenie do sprawozdania ( to jest część 1-sza sprawozdania
-w przypadku kiedy podlegamy badaniu mamy dwa kolejne pliki Zestawienie Zmian oraz Rachunek przepływów

12. Dodajemy kolejne dokumenty tj sprawozdanie Zarządu oraz dwie uchwały
(wg info z KRS nie dodajemy innych uchwał czy np. listy obecności )


12. Po dodaniu plików z scan klikamy weryfikuj zgłoszenie, a następnie wybieramy osobę z listy, jest to osoba wg KRS upoważniana do reprezentacji , wystarczy zaznaczyć jedną osobę bez względu na sposób reprezentacji

13. Po zweryfikowaniu i zapisaniu aktywny staje się baner Wyślij Zgłoszenie , klikamy na niego wysyłając podpisujemy podpisem kwalifikowanym lub kodem SMS z podpisu Epuap

14. Po prawidłowym wysłaniu otrzymujemy na mejlem komunikaty
a. Dokumenty przekazane w zgłoszeniu o identyfikatorze XXX z dnia XXX dotyczące podmiotu o nr KRS XXXX zostały zapisane w Repozytorium Dokumentów Finansowych w dniu 14-05-2018.
b. Zgłoszenie dokumentów finansowych dla podmiotu o nr KRS XXX za okres XX – XX zostało zarejestrowane pod identyfilkatorem XXX w chwili
c. W związku ze zgłoszeniem o identyfikatorze XX z dnia XX dotyczącym podmiotu o nr KRS XX zamieszczono w dziale III rejestru przedsiębiorców KRS wzmianki o złożeniu dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych.
To kończy proces wysyłki w KRS automatycznie mamy info o złożeniu dokumentów
Polecamy wydruk Aktualnego KRS z zmianką o złożeniu sprawozdania

Udostępnij artykuł
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp