Koszty niematerialne w 2018 roku projekt Ministerstwa Finansów

Wyłączenie z kosztów podatkowych części kosztów usług niematerialnych projekt ustawy,

Obecnie projekt ustawy zakładającej wyłączenie z kosztów podatkowych części kosztów usług niematerialnych został skierowany do sejmu i najprawdopodobniej już od 01.01.2018 wejdą w życie przepisy o jakich piszemy poniżej.

Poniżej przedstawiamy założenie zmian oraz przykład praktyczny obliczania wyłączenia.

Jakich kosztów to ma dotyczyć :

Kosztów poniesione bezpośrednio na rzecz podmiotów powiązanych takich jak:

1) usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli,

przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń

o podobnym charakterze,

2) wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania

z praw lub wartości

3) przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika wierzytelności z tytułu pożyczek,

innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-

Kiedy nie liczymy limitu i nie wyłączamy kosztów z kosztów podatkowych ?

w sytuacji jeśli koszty te łącznie nie przekroczą 3 mln złotych w roku podatkowym
(średnio 250 tys. w miesiącu) planowane wyłączenie kosztów nie będzie miało zastosowania,

– ograniczenie nie znajdzie w ogóle zastosowania w przypadku tych kosztów, które mają charakter kosztów bezpośrednio wpływających na koszt wytworzenia danego towaru lub świadczonej usługi, jak również do kosztów refakturowanych przez podatnika.

Jeśli musimy wyliczyć limit, to w jakiej części koszty nie będą kosztami podatkowymi?

Możemy posłużyć się wzorem:

Lu=((a-b)-(c-d-e))*5%

Gdzie:

Lu => limit usługi nie będące kosztem uzyskania przychodu

a. przychody firmy

b. przychody z tytułu odsetek

c. kosztów uzyskania przychodów łącznie z wartościami niematerialnymi

d. odpisów amortyzacyjnych

e. koszt odsetek

Na przykładzie:


W firmie, koszt usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, przekracza w roku kwotę 3 mln. złotych i wynosi 3 450 000 zł.

Ponadto firma w roku uzyskała następujące wartości:

a. przychody firmy: 10 000 000 zł

b. przychody z tytułu odsetek: 10 000 zł

c. kosztów uzyskania przychodów łącznie: 8 000 000 zł (w tym kwota 3 450 000zł.)

d. koszt odpisów amortyzacyjnych: 100 000 zł

e. koszt odsetek: 20 000 zł.

Z uwagi na wartość kosztów (powyżej 3 mln.) musimy wiec ustalić limit kwoty, jaka będzie kosztem podatkowym.

Ograniczenie kosztów będzie miało zastosowanie tylko do nadwyżki kosztów, czyli liczymy

3 450 000 – 3 000 000 = 345 000 => to jest kwota do jakiej stosujemy limit.
Liczymy limit wg wzoru Lu=((a-b)-(c-d-e))*5%

Opierając się na przykładowych danych:

Lu = ((10 000 000 – 10 000) – (8 000 000 – 120 000)) *5%=105 500 zł

Z kwoty 345 000 zł do kosztów podatkowych zaliczmy tylko kwotę 105 500 zł.

Co w sytuacji jeśli kwota wydatków przekracza limit ?

Nie możemy wszystkich wydatków zaliczyć do kosztów podatkowych, w roku w jakim przekroczono limit. Kwota niezaliczona do kosztów będzie mogła być kosztem w kolejnych 5 latach, o ile zmieści się w limicie lat kolejnych.

Na powyższym przykładzie kwota nie zaliczona do kosztów to 240 000 zł. (obliczona jako w różnica 345 000 – 105 500) będzie mogła, o ile zmieści się w limicie, być kosztem w latach kolejnych.

 

Udostępnij artykuł
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp