Unijny Kodeks Celny obowiązuje od 1 maja 2016 r.

Unijny Kodeks Celny obowiązuje od 1 maja 2016 r.

Przepisy Unijnego Kodeksu Celnego przyjęto w dniu 9 października 2013 r. (Rozporządzenie (UE) nr 952/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady)
Uchylono jednocześnie rozporządzenie (WE) nr 450/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks celny.
Przepisy zawarte w nowym unijnym prawie celnym upraszczają m.in. prawodawstwo celne oraz ujednolicają obsługę obrotu towarowego.
W dniu 22 czerwca br. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą zmiany m.in. w Prawie celnym (ustawa nowelizująca ma wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia). Odnosząc się do tych zmian, Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) zamieściło następujący komunikat:
„Ułatwienia w korzystaniu z procedury TIR czy wprowadzenie samoobsługi celnej to niektóre ze zmian, które wprowadza nowelizacja ustawy – Prawo celne, uchwalona przez Sejm 22 czerwca 2016 r. Nowe przepisy są zgodne z unijnym kodeksem celnym i mają zapewnić jednolite stosowanie przepisów na obszarze celnym Unii Europejskiej.
Regulacje krajowe umożliwią przede wszystkim efektywne obowiązywanie unijnego kodeksu celnego, który poprawia działanie unii celnej jako całości i został ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 października 2013 r., a także przepisów wykonawczych. Do najważniejszych rozwiązań wpływających na uczestników obrotu towarowego z zagranicą należą m.in. ułatwienia w korzystaniu z procedury TIR, wprowadzenie samoobsługi celnej oraz nowe regulacje, które usprawniają postępowanie celne.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw zmienia również 22 inne ustawy, w tym o podatku od towarów i usług, o podatku akcyzowym czy o Służbie Celnej. Zmiany te dostosowują je do przepisów prawa celnego. (…)”
Wejście w życie Unijnego Kodeksu Celnego oznacza konieczność dostosowania m.in. ustawy o VAT.
Dziennik Ustaw z 19 lipca 2016 r., poz. 1050 – opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Rozporządzenie weszło w życie 27 lipca 2016 r.
Dziennik Ustaw z 19 lipca 2016 r., poz. 1051 – opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Rozporządzenie weszło w życie 3 sierpnia 2016 r.

 

Udostępnij artykuł
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp