Zmiany VAT w usługach budowlanych 2017

UWAGA ! przypominamy o bardzo ważnych zmianach w opodatkowaniu usług budowlanych świadczonych przez podwykonawców od 2017 roku:

 

 1. jakich usług dotyczy zmiana :

  świadczonych przez podwykonawców usług budowlanych
  wykaz usług wraz Symbolem PKWiU znajduje się poniżej opracowania

 2. jakich podmiotów dotyczy zmiana:

  podatników VAT zarejestrowanych jako podatnik VAT czynny

 3. jaki okres obejmuje zmiana:

  zmiany dotyczą usług które będą wykonane dopiero od 1 stycznia 2017 r.

podatek VAT od usług budowlanych wykonanych przed 2017 r
będzie rozliczany na zasadach obowiązujących w 2016 roku.

 

 1. co zmiana oznacza w praktyce dla podwykonawcy będącego podatnikiem VAT wystawiającego w 2017 roku f-re za usługi budowlane zrealizowane w roku 2017opodatkowania usług będzie analogiczne do znanego opodatkowania w 2016 roku
  dla np. zakupu stali czyli:
 1. a) Podwykonawca nie dolicza do wartości swojej usługi podatku VAT
  wystawiając fakturę VAT i w miejsce gdzie widnieje stawka podatku wpisuje stawkę NP (oznacza nie podlega podatkowi )
 2. b) Na fakturze VAT obowiązkowo musi znaleźć w dowolnym miejscu faktury dopisek „odwrotne obciążenie”
 3. c) Kwota netto i brutto faktury będą więc równe Podwykonawca otrzyma zapłatę za swoją usługę pomniejszona o kwotę podatku VAT
 4. d) W przypadku kiedy podwykonawca w związku z wykonywaną usługą musi nabyć towary czy usługi opodatkowane VAT ma prawo do odliczenia VAT, wystąpi w związku z tym najprawdopodobniej nadpłata podatku VAT o jaką może wystąpić o zwrot na rachunek bankowy w Urzędzie Skarbowym.

Biuletyn Ministerstwa Finansów w sprawie zmian dostępny jest pod adresem => Tutaj

 

oz. Symbol PKWiU Nazwa usług objętych obciążeniem odwrotnym od 2017 roku
1 bez względu na symbol PKWiU Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów symbol PKWiU cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266 i 542)
2 41.00.30.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
3 41.00.40.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
4 42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
5 42.12.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
6 42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
7 42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
8 42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
poz. Symbol PKWiU Nazwa usług objętych obciążeniem odwrotnym od 2017 roku
9 42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
10 42.21.24.0 Roboty związane z wiercernem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
11 42.22.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
12 42.22.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową linii rozdzielczych telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
13 42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
14 42.91.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
15 42.99.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
16 42.99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
17 42.99.29.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

poz. Symbol PKWiU Nazwa usług objętych obciążeniem odwrotnym od 2017 roku
18 43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
19 43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
20 43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
21 43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
22 43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
23 43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
24 43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających
25 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
26 43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
27 43.29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji
28 43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń
29 43.29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
poz. Symbol PKWiU Nazwa usług objętych obciążeniem odwrotnym od 2017 roku
30 43.31.10.0 Roboty tynkarskie
31 43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej

 

32 43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
33 43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
34 43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane
35 43.34.10.0 Roboty malarskie
36 43.34.20.0 Roboty szklarskie
Udostępnij artykuł
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp